Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt w RACHUNKU BIEŻĄCYM

Krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym.

Informacje podstawowe

Przeznaczenie kredytu

 • Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników przeznaczony jest na finansowanie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, rozliczeń pieniężnych, rozliczeń z kontrahentami oraz na spłatę kredytów w innych bankach.

 • Dopuszcza się udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w innym banku pod warunkiem, że kredyt nie jest restrukturyzowany oraz nie posiada zadłużenia przeterminowanego.

 

Kredytobiorcą może być

 • rolnik prowadzący produkcję rolną, będący właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości rolnej

 

Dodatkowe informacje

 • przyznawany na okres do 5 lat jako kredyt odnawialny
 • wysokość kredytu ustalona indywidualnie według jednego z poniższych wariantów:
  • maksymalną kwotę kredytu określa się do wysokości 80% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej, stanowiącej własność/współwłasność kredytobiorcy lub jego użytkowanie wieczyste, wycenianych przez Bank wg  średnich cen ziemi  ogłaszanych przez GUS dla poszczególnych województw (z pozycji „grunty ogółem”)
  • maksymalną kwotę kredytu określa się do wysokości 80% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej łącznie z budynkami  (bez nasadzeń), stanowiących własność/współwłasność kredytobiorcy lub jego użytkowanie wieczyste, wycenianych przez rzeczoznawcę
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku bieżącego
 • dokonywanie  spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący daje możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego
 • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba
 • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 9,00% w skali roku.

 

 

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

 

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2022 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej