Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Informacje

Przydatne Informacje

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik do płacenia zobowiązań z tytułu VAT, PIT i CIT będzie korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Obowiązek ten obejmie zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców.

W związku z tym MF potwierdza, że jeżeli podatnik na podstawie rozliczenia rocznego za 2019 r. zobowiązany będzie do zapłaty podatku, wówczas trzeba będzie uregulować go również na swój mikrorachunek podatkowy.

 

 • Numer mikrorachunku podatkowego można poznać już teraz, korzystając z generatora, dostępnego na stronie: podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.

 • PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną i:

- nie prowadzi działalności gospodarczej
- lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

 • NIP, jeśli podatnik:

- prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
- lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 • Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

 • Ważne: Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.

 • UWAGA: Bank nie zrealizuje przelewów przyszłych i zleceń stałych z tytułu PIT, CIT, VAT zarejestrowanych na dotychczasowe numery rachunków US, które mają datę realizacji późniejszą niż 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

FATCA

W dniu 01.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647). Ustawa ta określa zasady wykonywania umowy międzynarodowej dotyczącej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), będącej amerykańską regulacją prawną, określającą obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

Podstawowymi celami FATCA są: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji oraz umożliwienie amerykańskim organom podatkowym pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych. W związku z powyższym, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej został zobowiązany do wprowadzenia procedur identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób określonych w FATCA oraz przekazywaniu do polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:

 1. stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;

 2. zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;

 3. przekazywaniu do organów Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków nałożonych ww. aktami prawnymi, podobnie, jak inne banki w Polsce, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń  i dokumentów, wskazujących na posiadanie / nieposiadanie przez nich statusu osoby określonego w FATCA (oświadczenia poniżej).

 

W stosunku do Klientów - Posiadaczy rachunków indywidualnych - za kryteria wskazujące na posiadanie statusu osoby określonej w FATCA, należy uznać:

 1. obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki Posiadacza rachunku;

 2. podleganie pod prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 3. posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;

 4. uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 5. miejsce urodzenia Posiadacza rachunku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 6. adres korespondencyjny lub adres zamieszkania (w tym adres skrzynki pocztowej), będący adresem w Stanach Zjednoczonych Ameryki;

 7. numer telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim;

 8. realizacja, w momencie weryfikacji, stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki;

 9. aktualne, ważne pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu udzielone przez Posiadacza rachunku wydane osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 10. adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

W stosunku do Klientów - Posiadaczy rachunków instytucjonalnych - za kryteria wskazujące na posiadanie statusu osoby określonej w FATCA należy uznać:

 1. utworzenie lub rejestracja podmiotu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 2. utworzenie podmiotu na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;

 3. adres siedziby lub adres korespondencyjny do doręczeń na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 4. podleganie prawu podatkowemu Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 5. posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;

 6. w zakresie osób kontrolujących, obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 7. numer telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim;

 8. status Wyłączonej Instytucji Finansowej;

 9. status pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego kontrolowanego przez min. jednego obywatela / rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 10. status Szczególnej Osoby Amerykańskiej;

 11. uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Status Szczególnej Osoby Amerykańskiej zostanie nadany podmiotowi, jeżeli spełnia następujące przesłanki:

 1. jest spółką osobową utworzoną w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;

 2. jest spółką kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;

 3. jest Trustem - jeżeli:

- sąd w Stanach Zjednoczonych Ameryki miałby prawo, zgodnie ze stosownymi przepisami, do wydawania poleceń lub orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem;

- jedna lub więcej osób amerykańskich ma prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Statusu Szczególnej Osoby Amerykańskiej nie posiada:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem obrotu na jednym lub większej liczbie uznanych rynków papierów wartościowych;

 2. jakakolwiek spółka kapitałowa, która jest członkiem tej samej grupy stowarzyszonej, jak określenie to zdefiniowano w części 1471(e)(2) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, co spółka opisana powyżej;

 3. Stany Zjednoczone Ameryki lub jakakolwiek ich agencja lub instytucja;

 4. jakikolwiek stan Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich jednostka podziału terytorialnego, agencja lub instytucja;

 5. jakakolwiek organizacja zwolniona z opodatkowania zgodnie z częścią 501(a) lub indywidualny plan emerytalny, określony w części 7701(a)(37) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych;

 6. jakikolwiek bank, jak zdefiniowano w części 581 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 7. jakikolwiek fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT), jak określenie to zdefiniowano w części 856 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 8. jakakolwiek regulowana spółka inwestycyjna, jak określenie to zdefiniowano w części 851 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakikolwiek podmiot zarejestrowany w Komisji Papierów Wartościowych zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 r. (15 U.S.C. 80a-64);

 9. jakikolwiek wspólny fundusz typu trust, jak określenie to zdefiniowano w części 584(a) 8 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 10. jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z częścią 664(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki lub określony w części 4947(a)(1) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;

 11. podmiot handlujący papierami wartościowymi, surowcami lub instrumentami pochodnymi (włączając kontrakty na sumy nominalne, kontrakty typu futures, forwards lub opcje), zarejestrowany jako podmiot prowadzący tego typu działalność zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiegokolwiek stanu;

 12. broker, jak określenie to zdefiniowano w części 6045(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 13. jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z postanowieniami opisanymi w części 403(b) lub 457(g) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Status Wyłączonej Instytucji Finansowej zostanie nadany podmiotowi, jeżeli: zagraniczna (nieamerykańska) instytucja finansowa, w rozumieniu odpowiednich przepisów Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki została uznana za wyłączoną, a także, jeżeli kraj rezydencji podmiotu nie zawarł porozumienia IGA model I lub model II. Określenie nie dotyczy polskich instytucji finansowych lub innych instytucji finansowych jurysdykcji partnerskiej, o ile nie zostały uznane za wyłączone.

 

Status pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego kontrolowanego przez min. jednego obywatela / rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, zostanie nadany podmiotowi, jeżeli podmiot spełnia następujące przesłanki:

 1. podmiot nie jest aktywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym;

 2. podmiot nie jest pełniącymi funkcję płatnika zagraniczną spółką osobową lub zagranicznym trustem;

 3. osobą kontrolującą podmiot jest obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych.

 

Każdorazowo w wyniku potwierdzenia spełniania przez danego Klienta kryteriów określonych w FATCA, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej będzie zobowiązany do przekazania informacji o posiadanych przez tego Klienta rachunkach do organu Ministerstwa Finansów, który następnie przekaże je odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

EURO-FATCA (CRS)

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014, link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank  przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe. W/w klienci obowiązani są złozyć stosowne oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej tj.:

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 

 1. Czym jest Euro-Fatca?

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki  ( Banki Spółdzielcze). Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

  Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki  mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

  Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

  Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank  o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie Banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?

  W związku z wymogami CRS, Bank  poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny:

  - imię i nazwisko;

  - aktualny adres zamieszkania;

  - miejscowość i kraj urodzenia; 

  - data urodzenia; 

  - kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

  - numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

  - nazwa;

  - aktualny adres siedziby (w tym kraj);

  - kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

  - status podmiotu;

  - dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

  - numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank  nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku?

  Po otrzymaniu przez Bank ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

  Bank  jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

  Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

  - saldo rachunku lub wartość;

  - łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

 10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

  W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej