Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Informacje

Reklamacje

REKLAMACJE

Definicje

Bank – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38,96-230 Biała Rawska, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000072736, NIP 835-10-08-669, REGON 000503089, posiadający następujący adres poczty elektronicznej e-mail: bank@bsbr.pl. Wszystkie miejsca, w których wykonywana jest działalność Banku wskazane zostały na stronie internetowej Banku;
reklamacja – każde wystąpienie Klienta kierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
Klient – Klient indywidualny iinstytucjonalny;
Klient indywidualny osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym wspólnicy spółek cywilnych, rolnik, która podpisała z Bankiem Umowę o świadczenie przez Bank usług, ale także taka, która korzysta z usług świadczonych przez Bank, a nie ma statusu strony umowym.in. Użytkownik bankowości internetowej, Użytkownik karty, pełnomocnik;
Klient instytucjonalny – każdy inny podmiot, niż opisany w definicji Klienta indywidualnego;
placówka Banku – jednostka / komórka organizacyjna Banku, dedykowana do bezpośredniej obsługi Klienta, w tym: Oddział, Filia, Punkt Obsługi Bankowej.

 

Formy złożenia reklamacji

 1. Klient może składać reklamacje:
  1. pisemnie:
   1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub posłańca na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska;
   2. za pomocą faksu na numer fax.: +48 46 813 14 31;
   3. osobiście poprzez złożenie pisma w Centrali lub każdej placówce Banku;
  2. ustnie do protokołu podczas wizyty Klienta w każdej placówce Banku.
 2. Reklamacje mogą być składane przez pełnomocnika Klienta Banku. Do reklamacji składanejprzez pełnomocnika Klienta powinno być dołączone pełnomocnictwo w wymaganej przez Bank formie.

   

 

Składanie reklamacji

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta;
  2. PESEL/REGON/KRS;
  3. adres korespondencyjny;
  4. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;
  5. oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  6. własnoręczny podpis Klienta;
  7. wprzypadku reklamacji transakcji płatniczej dokonanej kartą debetową/lokalną/kredytową oprócz danych wskazanych w pkt.1) – 6) dodatkowonależy podać:
   1. numer karty,
   2. imię i nazwisko Użytkownika karty,
   3. kwotę, walutę i datę transakcji płatniczej oraz
   4. miejsce i sposób dokonania reklamowanej transakcji płatniczej.

  Do reklamacji mogą być załączone inne załączniki potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

 2. Reklamacje dotyczące karty debetowej/lokalnej/kredytowej Bank przyjmuje na formularzu obowiązującym w Banku. Formularz do reklamacji dotyczącej karty debetowej/lokalnej/kredytowej dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl i w placówkach Banku.
 3. Klient powinien złożyć reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 4. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, albo innych nieprawidłowości związanych z użytkowaniem karty Klient zawiadamia niezwłocznie Bank.
 5. Termin wygaśnięcia roszczeń Klienta z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych upływa z okresem 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana.

   

 

Terminy rozpatrywania reklamacji

 

 1. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta do Banku.
 2. Odpowiedź na reklamację dotyczącą transakcji płatniczych i innych usług płatniczych (w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych) świadczonych przez Bank nie może nastąpić później niż w terminie15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, Bankw formie pisemnej wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustaleniado rozstrzygnięcia sprawy oraz określa termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, którynie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku odpowiedzi udzielanych na piśmie dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
 4. Dzień roboczy dla rozpatrywania reklamacji (w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych) to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku nie będący ustawowo dniem wolnym od pracy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Odpowiedź na reklamację (w rozumieniu Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednakniż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Bank. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozstrzygnięcia sprawy oraz określa przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni, w przypadku klientów indywidualnych oraz 90 dni w przypadku klientów instytucjonalnych.
 6. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 wystarczy wysłanie przez Bank pisma do Klienta przed jego upływem.
 7. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów od podmiotu trzeciego niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w ust. 2 oraz w ust. 5, reklamację złożonąprzez Klienta indywidualnego uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta indywidualnego.
 9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do reklamacji składanych przez Klientów instytucjonalnych.

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na:
  1. adres do korespondencji wskazany w treści zgłoszenia reklamacji;
  2. ostatni adres korespondencyjny jaki Klient podał w Banku przy zawarciu Umowy, a w przypadkujego braku lub w przypadku klientów, z którymi Bank nie zawarł Umowy odpowiedź na reklamacjępozostawiona zostanie do odbioru w Centrali lub w placówce
   Banku, w której reklamacja zostałazłożona – w przypadku, gdy Klient nie poda adresu w reklamacji.
 2. Odpowiedź na reklamację złożona przez Klienta będącego Użytkownikiem karty płatniczej, może być wysłana równocześnie do Posiadacza rachunku, o ile Posiadacz rachunku złożył taką dyspozycję.
 3. W przypadku reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta termin na realizację przez Bank roszczeniaKlienta wynosi maksymalnie 30 dni liczącod dnia sporządzenia przez Bank odpowiedzi na reklamację.

   

 

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji,Klient ma możliwość:
  1. złożenia w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi w sposób przewidzianydla składania reklamacji – dozachowania terminu liczy się data nadania pismaprzez Klienta;
  2. skorzystania z:
   1. Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
   2. wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego ze wskazaniem Banku jako pozwanego;
   3. złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu;
   4. złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym.
 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2) lit. c) nie stosuje się do klienta instytucjonalnego.
 3. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

   

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. Właściwymi dla Banku podmiotami uprawnionymido prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów Klientów indywidualnych są:
  1. Rzecznik Finansowy – adres strony internetowej: www.rf.gov.pl
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny [1]
  3. Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Bankowy ArbitrażKonsumencki, adres strony internetowejwww.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc[2].
 2. Klient może uzyskać szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez Sąd Polubownyprzy Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego lub Arbitra Bankowego, o którychmowa w ust. 1, na stronach internetowych tych
  podmiotów, tj.: www.knf.gov.pl (zakładka: Dla konsumenta/Sąd Polubowny) w przypadku Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, www.rf.gov.pl w przypadku Rzecznika Finansowego oraz www.zbp.pl w przypadku Arbitra Bankowego.
 3. Ponadto Klient może uzyskać dodatkowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów pod numerami telefonów:
  1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – telefon: 22 262 40 54;
  2. Rzecznik Finansowy – telefon: 22 333 73 25 lub 22333 73 26;
  3. Arbiter Bankowy – telefon: 22 486 84 00.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami – Klient może skierować wniosek do podmiotów wymienionych w ust. 1 na adres korespondencyjny:
  1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 419 lub na adres poczty elektronicznej: sad.polubowny@knf.gov.pl
  2. Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub adres poczty elektronicznej:biuro@rf.gov.pl
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Z. Herberta, 00-380 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: arbitraz.kancelaria@zbp.pl

    

 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

 

[1] Dotyczy roszczeń, których wartość co do zasady jest wyższa niż 500 zł

[2] Dotyczy konsumentów oraz roszczeń, których wartość nie przekracza 8000 zł

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2023 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej