Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Informacje

Zostań udziałowcem

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i zostań jego członkiem.
Dlaczego warto zostać  udziałowcem w Banku Spółdzielczym ?

 

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego...

 

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także :

 1. w przypadku osób fizycznych : imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL,

 2. w przypadku osób prawnych nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer NIP i numer REGON,

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Wpisowe i udziały

 

Członek Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia ) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta ). Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 80,00 zł.( słownie złotych: osiemdziesiąt ) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej cztery /4/ udziały obowiązkowe wynoszące 1.200,00 zł ( słownie złotych: tysiąc dwieście).

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie dwóch lat  od dnia wyłożenia uchwały Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli do wglądu przez członków w siedzibie Centrali i Oddziałów Banku Spółdzielczego w miejscu przeznaczonym do oglaszania komunikatów przez okres 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli .

Członek może zadeklarować i wpłacić nie więcej niż dziewięć /9/ dodatkowych /nadobowiązkowych/ udziałów.

 

Członkowie są zobowiązani:

 
 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej uprawnia do:

 
 • udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego  na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 • do uczestniczenia podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 
 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

 

Tekst jednolity Statutu Banku obowiązujący od 09-09-2021 r.

Informacja dla członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej