Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Informacje

RODO

RODO

 

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Aby przybliżyć Państwu nowe zasady ochrony danych osobowych przedstawiamy poniższe informacje.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska.

 

Dlaczego Bank przetwarza  dane osobowe?

 

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

 

W jakim celu Bank przetwarza dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w szczególności wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży
  i marketingu bezpośredniego,
 4. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 6. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

 

Dostęp do swoich danych osobowych

 

Mogą mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

Od 25 maja 2018 w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, od którego możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku, Panią Katarzyną Dudek możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@bsbr.pl lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska.

 

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych

 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub przez stronę trzecią przekazujemy dane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

 1. bankowi zrzeszającemu na mocy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz zawartej z nim umowy,
 2. biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom utworzonym przez banki, umożliwiającym wymianę informacji gospodarczych, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnych zobowiązaniach powstałych w związku z wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 2, art.  105 ust. ust. 1 pkt 1c,  4, 4a, 4b  ustawy Prawo bankowe,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi contact center w celu wsparcia obsługi klientów Banku,
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi polegające na obsłudze wydanej/wydanych karty/kart płatniczej/płatniczych,
 5. izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia w zakresie niezbędnym do obsługi płatności i rozliczeń,
 6. innym upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 7. podmiotom określonym w art. 6a ustawy Prawo bankowe (outsourcing).

 

Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego

 

Bank nie przekazuje i nie planuje przekazywania Pana/Pani  danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Przez jaki okres  będą przechowywane dane osobowe

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać  przez okres wykonania umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych. Po tym czasie dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji.

Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo sprzeciwu,
 4. prawo usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym),
 5. prawo ograniczenia ich przetwarzania,
 6. prawo przeniesienia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Czy podanie danych osobowych jest  dobrowolne, czy obligatoryjne

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy z bankiem. Bank zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma prawo żądania informacji zawartej w Pani/Pana dokumentach tożsamości oraz sporządzania ich kopii do celów realizacji ustawowych obowiązków.

 

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

 

Jesteśmy również współadministartorem naszego fanpage'a na portalu internetowym Facebook. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów, definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, których celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Informujemy, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage, niebędących użytkownikami Facebooka. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności na stronie facebook.com.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej