Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt WŁASNE CZTERY KĄTY

Zrealizuj marzenia i skorzystaj z  kredytu mieszkaniowego WŁASNE CZTERY KĄTY.

 

Informacje podstawowe

Kredyt może być udzielony Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty
 • uzyskuje dochód w PLN
 • posiada zdolność kredytową obliczoną zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami
 • zobowiązał się do ustanowienia ustalonych z Bankiem prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe

 

Kredyt mieszkaniowy "Własne cztery kąty" może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym  wraz z garażem lub miejscem postojowym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup miejsca postojowego albo zakup lub budowa garażu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę tzw. systemem gospodarczym

 

Dodatkowe informacje

 • długi okres kredytowania do 25 lat
 • minimalna kwota kredytu to 10 000 PLN
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
 • obniżona prowizja dla Klientów posiadających w banku rachunek bankowy
 • prosty sposób rozliczenia kredytu
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • nawet 24 miesiące karencji w spłacie
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę

 

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M1) + marża 2,00%  (RRSO dla reprezentatywnego przykładu 9,66%)

1)WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.

Wskaźnikiem referencyjnym, uznanym za tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 – jest WIBOR. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach o kredyt hipoteczny  jest  WIBOR 3M wyznaczany jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; Wskaźnik referencyjny WIBOR  ustalany jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowany m.in. na stronie internetowej: https://www.gpwbenchmark.pl.  Wysokość  wskaźnika  referencyjnego określana jest w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty" oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 9,66%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 241 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, zmienne oprocentowanie kredytu 9,05% w stosunku rocznym wyliczonej jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 7,05% WIBOR 3M z 30.06.2022 r.) i stałej marży Banku w wysokości 2,00%, całkowity koszt kredytu 372 545,90 zł, w tym: odsetki – 368 411,90 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,30% wnioskowanej kwoty kredytu min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 3 615 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł.

Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przelania na Bank prawa z tego ubezpieczenia, w całym okresie kredytowania. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości i ubezpieczenia, ponieważ Bank nie oferuje tych usług przy zawarciu umowy kredytu. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 299 rat w wysokości 2 031,38 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 2 029,28zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 613 545,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki.

Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2022 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej