Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt WŁASNE CZTERY KĄTY

Zrealizuj marzenia i skorzystaj z  kredytu mieszkaniowego WŁASNE CZTERY KĄTY.

 

Informacje podstawowe

Kredyt może być udzielony Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty
 • uzyskuje dochód w PLN
 • posiada zdolność kredytową obliczoną zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami
 • zobowiązał się do ustanowienia ustalonych z Bankiem prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe

 

Kredyt mieszkaniowy "Własne cztery kąty" może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym  wraz z garażem lub miejscem postojowym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup miejsca postojowego albo zakup lub budowa garażu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę tzw. systemem gospodarczym

 

Dodatkowe informacje

 • długi okres kredytowania do 25 lat
 • minimalna kwota kredytu to 10 000 PLN
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
 • obniżona prowizja dla Klientów posiadających w banku rachunek bankowy
 • prosty sposób rozliczenia kredytu
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • nawet 24 miesiące karencji w spłacie
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę

 

Ogólne_informacje_dot_umowy_kredytu_Własne_czetery_kąty.pdf
Oprocentowanie
Kredyt może być oprocentowany wg formuły:
oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej
 
Kredyt z oprocentowaniem zmiennym
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i  stałej marży Banku. 
 
Wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek. Wskaźnik referencyjny jest ustalany na okresy 3-miesięczne i ulega zmianie każdorazowo w przypadku  zmiany stawki WIBOR 3M  z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek o taką samą liczbę punktów procentowych. Marża stała w całym okresie kredytowania wynosi:2%  
(RRSO dla reprezentatywnego przykładu 8,42%)
 
 
Kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym 
Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. 
 
Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.
Po zakończeniu 60 miesięcznego cyklu obowiązywania oprocentowania okresowo  stałego, kredyt będzie  oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i   marży Banku wg. zasad wskazanych  w Umowie kredytu.
 
W celu zapoznania się z bieżącą ofertą kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym prosimy o kontakt z placówką  Banku.
 
 

Wskaźnikiem referencyjnym, uznanym za tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 – jest WIBOR. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach o kredyt hipoteczny  jest  WIBOR 3M wyznaczany jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; Wskaźnik referencyjny WIBOR  ustalany jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowany m.in. na stronie internetowej: https://www.gpwbenchmark.pl.  Wysokość  wskaźnika  referencyjnego określana jest w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oprocentowanie zmienne:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty" oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 8,42%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 311 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, zmienne oprocentowanie kredytu 7,88% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 5,88 % WIBOR 3M z 29.03.2024 r.) i stałej marży Banku w wysokości 2,00%, całkowity koszt kredytu 312 458,47 zł, w tym: odsetki – 307 274,47 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,30% wnioskowanej kwoty kredytu min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 4 665,00 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 299 rat kapitałowych w wysokości 1 036,66 zł każda, jedna rata kapitałowa 1 038,66 zł, 300 rat odsetkowych naliczanych od bieżącego salda zadłużenia – najwyższa rata odsetkowa   2 068,78 zł a najniższa 6,94 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi     623 458,47 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Bank wymaga zabezpieczenia spłaty  kredytu w formie hipoteki.
Oprocentowanie okresowo- stałe:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty" oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 10,19%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 311 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 300 miesięcy. Oprocentowanie kredytu w okresie pierwszych 60  miesięcy  wynosi 10,75% w stosunku rocznym. Po tym okresie zmienne oprocentowanie kredytu 7,88% w stosunku rocznym wyliczonej jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 5,88% WIBOR 3M z 29.03.2024 r.) i stałej marży Banku w wysokości 2,00%, całkowity koszt kredytu 352 821,54 zł, w tym: odsetki – 347 637,54 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,30% wnioskowanej kwoty kredytu min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 4 665,00 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 299 rat kapitałowych w wysokości 1 036,66 zł każda, jedna rata kapitałowa 1 038,66 zł, 300 rat odsetkowych naliczanych od bieżącego salda zadłużenia - najwyższa  rata odsetkowa  2 829,99 zł a najniższa 6,94 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi     663 821,54 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Bank wymaga zabezpieczenia spłaty  kredytu w formie hipoteki.

 

Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przelania na Bank prawa z tego ubezpieczenia, w całym okresie kredytowania. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości i ubezpieczenia, ponieważ Bank nie oferuje tych usług przy zawarciu umowy kredytu. 
Kredyt o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej, co oznacza, iż w przypadku wzrostu  wskaźnika referencyjnego wzrośnie  wysokość raty odsetkowej/kapitałowo-odsetkowej i całkowitej kwoty do zapłaty. W przypadku obniżenia wskaźnika referencyjnego zmniejszy się wysokość raty odsetkowej/kapitałowo-odsetkowej i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu. Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę kredytobiorców. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów  udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjął Bank w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie , Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 • korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 • korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 • Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 •  w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez:
  • administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?

W odniesieniu do umów zawartych przez klientów przed dniem 18 sierpnia  2022 r.  Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranego oddziału Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych:

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej