Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Potrzebujesz większej gotówki? Weź Pożyczkę hipoteczną i przeznacz ją na co chcesz.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Pożyczka hipoteczna może być udzielona Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty;
 • uzyskuje dochód w PLN;
 • posiada zdolność kredytową obliczoną zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami;
 • zobowiązał się do ustanowienia ustalonych z Bankiem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki hipotecznej;
 • nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe informacje

 • okres kredytowania od 12 do 180 miesięcy;
 • minimalna kwota pożyczki hipotecznej to 10.000 PLN;
 • maksymalna kwota pożyczki hipotecznej do 50% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Kwota pożyczki uzależniona będzie od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz od wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki;
 • bez wkładu własnego;
 • bez rozliczania.

 

Ogólne_informacje_dot_umowy_pożyczki_hipotecznej.pdf
OPROCENTOWANIE
Pożyczka hipoteczna może być oprocentowana wg formuły:
oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową 
oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej
 
 
 Pożyczka hipoteczna z oprocentowaniem zmiennym
Pożyczka hipoteczna oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i  stałej marży Banku. 
 
Wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek. Wskaźnik referencyjny jest ustalany na okresy 3-miesięczne i ulega zmianie każdorazowo w przypadku  zmiany stawki WIBOR 3M  z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek o taką samą liczbę punktów procentowych.  Marża stała w całym okresie kredytowania: marża 4,00% 
(RRSO dla przykładu reprezentatywnego 10,82%)
 
 
Pożyczka hipoteczna z oprocentowaniem okresowo stałym 
Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo stałym. 
 
Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia Pożyczki hipotecznej, rata Twojej pożyczki będzie stała, następnie Pożyczka hipoteczna będzie oprocentowana wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo stałej.
Po zakończeniu 60 miesięcznego cyklu obowiązywania oprocentowania okresowo stałego, pożyczka hipoteczna będzie  oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i   marży Banku wg. zasad wskazanych  w Umowie pożyczki.
 
W celu zapoznania się z bieżącą ofertą Pożyczki hipotecznej  z oprocentowaniem okresowo stałym prosimy o kontakt z placówką  Banku.
 
 
 

Wskaźnikiem referencyjnym, uznanym za tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 – jest WIBOR. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach pożyczki  hipotecznej jest  WIBOR 3M wyznaczany jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; Wskaźnik referencyjny  WIBOR  ustalany jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowany m.in. na stronie internetowej: https://www.gpwbenchmark.pl.  Wysokość  wskaźnika  referencyjnego określana jest w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oprocentowanie zmienne:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo Pożyczki hipotecznej oferowanej w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 10,82%, dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 363 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, zmienne oprocentowanie pożyczki 9,88% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 5,88% WIBOR 3M z 29.03.2024 r.) i stałej marży Banku w wysokości 4,00%, całkowity koszt pożyczki 278 137,91 zł w tym: odsetki 270 358,91 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną w wysokości: 0,30% wnioskowanej kwoty pożyczki min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej w wysokości 2,00% tj. 7 260,00, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł. W celu uzyskania reprezentatywnej kwoty pożyczki wymagane jest posiadanie nieruchomości mieszkalnej będącej zabezpieczeniem spłaty pożyczki o wartości co najmniej 726 000,00 zł. Obowiązkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. 
Pożyczka spłacana w 180 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 179 rat kapitałowych  w wysokości  2 016,66 zł każda  oraz jedna rata kapitałowa  wyrównująca w wysokości 2 017,86 zł i 180 rat odsetkowych płatnych razem z ratą kapitałową  w wysokości naliczanej od bieżącego zadłużenia ( najwyższa rata odsetkowa 3 020,81 zł a najniższa 16,92 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 641 137,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie okresowo- stałe:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo Pożyczki hipotecznej oferowanej w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 11,52%, dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 363 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 180 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki  w okresie pierwszych 60  miesięcy  wynosi 10,75% w stosunku rocznym. Po tym okresie zmienne oprocentowanie pożyczki 9,88% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 5,88% WIBOR 3M z 29.03.2024 r.) i stałej marży Banku w wysokości 4,00%, całkowity koszt pożyczki 291 487,74 zł w tym: odsetki 283 708,74 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną w wysokości: 0,30% wnioskowanej kwoty pożyczki min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej w wysokości 2,00% tj. 7 260,00, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł. W celu uzyskania reprezentatywnej kwoty pożyczki wymagane jest posiadanie nieruchomości mieszkalnej będącej zabezpieczeniem  spłaty pożyczki o wartości co najmniej 726 000,00 zł. Obowiązkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. 
Pożyczka spłacana w 180 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 179 rat kapitałowych  w wysokości  2 016,66 zł  każda oraz jedna rata kapitałowa  wyrównująca w wysokości 2 017,86 zł i 180 rat odsetkowych płatnych razem z ratą kapitałową  w wysokości naliczanej od bieżącego zadłużenia ( najwyższa rata odsetkowa 3 295,82 zł a najniższa 16,92 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 654 487,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank wymaga dostarczenia przez Pożyczkobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przelania na Bank prawa z tego ubezpieczenia, w całym okresie trwania Umowy pożyczki. Koszt wyceny i ubezpieczenia nie został ujęty w całkowitym koszcie pożyczki, gdyż Bank nie oferuje tych usług przy zawarciu umowy pożyczki hipotecznej.

Pożyczka  o zmiennym oprocentowaniu jest obciążona ryzykiem stopy procentowej, co oznacza, iż w przypadku wzrostu  wskaźnika referencyjnego wzrośnie  wysokość raty odsetkowej/kapitałowo-odsetkowej i całkowitej kwoty do zapłaty. W przypadku obniżenia wskaźnika referencyjnego zmniejszy się wysokość raty odsetkowej/kapitałowo-odsetkowej i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. 
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu. Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę kredytobiorców. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów  udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjął Bank w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie , Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 • korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 • korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 • Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 •  w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez:
  • administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?

W odniesieniu do umów zawartych przez klientów przed dniem 18 sierpnia  2022 r.  Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranego oddziału Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych:

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej