Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Potrzebujesz większej gotówki? Weź Pożyczkę hipoteczną i przeznacz ją na co chcesz.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Pożyczka hipoteczna może być udzielona Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty;
 • uzyskuje dochód w PLN;
 • posiada zdolność kredytową obliczoną zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami;
 • zobowiązał się do ustanowienia ustalonych z Bankiem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki hipotecznej;
 • nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe informacje

 • okres kredytowania od 12 do 180 miesięcy;
 • minimalna kwota pożyczki hipotecznej to 10.000 PLN;
 • maksymalna kwota pożyczki hipotecznej do 50% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Kwota pożyczki uzależniona będzie od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz od wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki;
 • bez wkładu własnego;
 • bez rozliczania.

 

OPROCENTOWANIE

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M1) + marża 4,00% (RRSO dla przykładu reprezentatywnego 12,14%)

1) WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego

Wskaźnikiem referencyjnym, uznanym za tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 – jest WIBOR. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach pożyczki  hipotecznej jest  WIBOR 3M wyznaczany jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; Wskaźnik referencyjny  WIBOR  ustalany jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowany m.in. na stronie internetowej: https://www.gpwbenchmark.pl.  Wysokość  wskaźnika  referencyjnego określana jest w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo Pożyczki hipotecznej oferowanej w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 12,14%, dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 363 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, zmienne oprocentowanie pożyczki 11,05 % w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 7,05% WIBOR 3M z 30.06.2022 r.) i stałej marży Banku w wysokości 4,00 %, całkowity koszt pożyczki 310 312,88 zł w tym: odsetki 302 533,88 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną w wysokości: 0,30% wnioskowanej kwoty pożyczki min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 500,00 zł, prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej w wysokości 2,00% tj. 7 260,00, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł. W celu uzyskania reprezentatywnej kwoty pożyczki wymagane jest posiadanie nieruchomości mieszkalnej będącej zabezpieczeniem pożyczki o wartości co najmniej 726 000,00 zł. Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.

Bank wymaga dostarczenia przez Pożyczkobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przelania na Bank prawa z tego ubezpieczenia, w całym okresie trwania Umowy pożyczki. Koszt wyceny i ubezpieczenia nie został ujęty w całkowitym koszcie pożyczki, gdyż Bank nie oferuje tych usług przy zawarciu umowy pożyczki hipotecznej.

Pożyczka spłacana w 180 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 179 rat kapitałowych  w wysokości  2 016,66 zł oraz jednej raty kapitałowej  wyrównującej w wysokości 2 017,86 zł i 180 rat odsetkowych płatnych razem z ratą kapitałową  w wysokości naliczanej od bieżącego zadłużenia ( najwyższa 3 525,77 zł a najniższa 17,71 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 673 312,88 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Spłata pożyczki oprocentowanej zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© 2022 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej