Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt KONSOLIDACYJNY

 

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, który umożliwia spłatę wielu zobowiązań kredytowych (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej).

Informacje podstawowe

Masz dosyć spłat kilku rat kredytowych w różnych Bankach ? Denerwuje Cię pamiętanie o różnych terminach spłat? Gigantycznie rosnące odsetki od wielu zobowiązań coraz bardziej obciążają Twój budżet domowy? Nie czekaj dłużej ! Weź sprawę w swoje ręce i połącz wszystkie zobowiązania w jedną niższą ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz długim okresem spłaty.

 

 Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań: 

 • kredyt / pożyczka gotówkowa 
 • kredyt / pożyczka samochodowa
 • limit w karcie kredytowej
 • limit / kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
 • kredyt / pożyczka hipoteczna 
 • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności) 
 • kredyt studencki 
 • kredyt ratalny
 • kredyt / pożyczka udzielony przez zakład pracy

 

Dodatkowe informacje

 • kwota kredytu już od 10.000 PLN
 • długi okres kredytowania do 25 lat
 • dogodne formy zabezpieczenia 
 • możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel 
 • minimum formalności 
 • szybka decyzja kredytowa

 

Oprocentowanie
Kredyt może być oprocentowany wg formuły:
oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej
 
Kredyt z oprocentowaniem zmiennym
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i  stałej marży Banku. 
 
Wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek. Wskaźnik referencyjny jest ustalany na okresy 3-miesięczne i ulega zmianie każdorazowo w przypadku  zmiany stawki WIBOR 3M  z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał naliczania odsetek o taką samą liczbę punktów procentowych.  Marża stała w całym okresie kredytowania  wynosi: 4,50%   
(RRSO dla reprezentatywnego przykładu 13,31%)
 
 
Kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym 
Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo stałym. 
 
Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo stałej.
Po zakończeniu 60 miesięcznego cyklu obowiązywania oprocentowania okresowo  stałego, kredyt będzie  oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i   marży Banku wg. zasad wskazanych  w Umowie kredytu.
 
W celu zapoznania się z bieżącą ofertą kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym prosimy o kontakt z placówką  Banku.

 

 

Wskaźnikiem referencyjnym, uznanym za tzw. kluczowy wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 – jest WIBOR. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach o kredyt hipoteczny  jest  WIBOR 3M wyznaczany jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; Wskaźnik referencyjny WIBOR  ustalany jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowany m.in. na stronie internetowej: https://www.gpwbenchmark.pl.  Wysokość  wskaźnika  referencyjnego określana jest w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 13,31%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów 15 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, zmienne oprocentowanie kredytu 11,71% w stosunku rocznym wyliczonej jako suma wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 7,21% WIBOR 3M z 30.09.2022 r.) i stałej marży Banku w wysokości 4,50%, całkowity koszt kredytu 5 173,28 zł, w tym: odsetki – 4 884,28 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,30% wnioskowanej kwoty kredytu min. 40,00 zł max. 500,00 zł tj. 45,00 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 225,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki – 19,00 zł.

Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych i przelania na Bank prawa z tego ubezpieczenia, w całym okresie kredytowania. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości i ubezpieczenia, ponieważ Bank nie oferuje tych usług przy zawarciu umowy kredytu. Kredyt spłacany w 60 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 59 rat w wysokości  331,47 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości  327,55 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 20 173,28 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka.

Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

 

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu. Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę kredytobiorców. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów  udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjął Bank w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie , Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 • korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 • korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 • Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 •  w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez:
  • administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?

W odniesieniu do umów zawartych przez klientów przed dniem 18 sierpnia  2022 r.  Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranego oddziału Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych:

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej