Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyty INWESTYCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR DO OPROCENTOWANIA

Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania przeznaczone są na sfinansowanie nakładów realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania przeznaczone są na sfinansowanie:

 • nakładów realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 

Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii RR, Z, PR może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność w rolnictwie i rybactwie, działach specjalnych produkcji rolnej orazprzetwórstwie przemysłowym:

 1. osobom fizycznym:
 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 1. osobom prawnym
 2. jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
 

Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii K01 następującym podmiotom prowadzącym działalność w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej:

 1. osobom fizycznym:
 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
 1. osobom prawnym
 2. jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
 

Bank oferuje kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania, w ramach następujących linii:

 • RR -  kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie  śródlądowym
 • Z – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych
 • PR - kredyt na finansowanie  inwestycji w przetwórstwie  produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
 • K01 - kredyt klęskowy inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 

Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania może zostać udzielony maksymalnie na:

 • linie: RR, Z, PR - 15 lat
 • linia K01 - na okres kończący się w dniu, w którym upłyną 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 

Dodatkowe informacje

 • w przypadku linii RR, Z, PR karencja w spłacie nie może przekroczyć 2 lat

 • w przypadku linii K01 karencja nie może przekroczyć 4 lat, które są liczone od daty wystąpienia szkód

 
OPROCENTOWANIE

 

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie płatne przez kredytobiorce:

 

linia RR, Z i PR

 • 0,67 x (WIBOR 3M2) + marża 2,5 p.p.) nie mniej niż 3,00%

 

 

 

1)Stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału

 

linia K01

 • 0,5%1)
 • (WIBOR 3M2) + marża 3,5 p.p.) - [(WIBOR3M2))+3,5 p.p.- 0,5%) / 2]3)
 
 
 
 
 
 
1)Oprocentowanie kredytu, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt
gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina).
 
2)Stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału
 
3)Oprocentowanie kredytu, jeżeli w dniu wystąpienia szkód nie było ubezpieczenia o którym mowa w pkt 1)

 

PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu. Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę kredytobiorców. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów  udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjął Bank w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie , Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 • korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 • korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 • Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 •  w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez:
  • administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?

W odniesieniu do umów zawartych przez klientów przed dniem 30 czerwca  2022 r.  Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranego oddziału Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych:

 

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej