Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kredyt nieoprocentowany dla oczekujących na dopłaty za 2015r

Kredyt obrotowy nieoprocentowany z dopłatami ARiMR do oprocentowania (linia KO) dedykowany jest dla producentów rolnych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej, którzy oczekują na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.

Kredyt może być udzielony producentom rolnym prowadzącym działalność w ramach mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa.

·         Kredytobiorca spłaca kredyt bez odsetek - Agencja płaci za Kredytobiorcę należne Bankowi oprocentowanie kredytu gdy Kredytobiorca  spełnia warunki określone  w „Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych Prezesa ARiMR” i prowadzi w 2016 r. produkcję rolną;

·         Jedynym kosztem kredytu dla Kredytobiorcy jest bardzo niska prowizja -  0,25% od kwoty udzielonego  kredytu;

·         Kredyt jest udzielany na podstawie zaświadczenia wydawanego przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.;

·         Podstawowym wymogiem udzielenia kredytu z linii KO jest  posiadanie przez producenta rolnego rachunku bankowego w Banku  na który ARiMR  przekaże  płatności bezpośrednie za 2015 rok;

·         Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć  łącznie kwoty:

ü  niewypłaconych producentowi rolnemu przez ARiMR dopłat bezpośrednich za 2015 r.;

ü  odpowiadającej wysokości posiadanego przez producenta rolnego dostępnego limitu pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013;

·         Kredyt nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;

·         Kredyt może zostać udzielony maksymalnie do dnia 30.06.2016 roku;

·         Okres kredytowania nie może przekroczyć 14.07.2016 roku;

·         Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi:

ü  weksel własny in blanco Kredytobiorcy;

ü  pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem bankowym,  na który ARiMR przekaże należne Kredytobiorcy płatności bezpośrednie za 2015 r.;

ü  weksel własny in blanco Kredytobiorcy na zabezpieczenie roszczeń ARiMR z tytułu niedotrzymania warunków określonych w Umowie kredytu i/lub w Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych Prezesa ARiMR z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy;

Bank może podjąć decyzję o przyjęciu dodatkowego  zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi prawnego zabezpieczania wierzytelności Banku.

 

 Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 1,39 % dla kredytu 10 000 zł na okres 3 miesięcy, dla zmiennej stopy procentowej 0,00% w skali roku przy założeniu spłaty odsetek przez ARiMR, prowizji w wysokości 0,25% od kwoty udzielonego kredytu, opłaty za prowadzenie rachunku stanowiącego zabezpieczenie kredytu – 3,00 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania (na przykładzie oferty Banku dla rachunku bieżącego na działalność rolniczą) oraz przy założeniu jednorazowej spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania.

     Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 5,70 % dla kredytu 10 000 zł na okres 3 miesięcy, dla zmiennej stopy procentowej 4,18%* w skali roku przy założeniu spłaty odsetek przez Kredytobiorcę, prowizji w wysokości 0,25% od kwoty udzielonego kredytu, opłaty za prowadzenie rachunku stanowiącego zabezpieczenie kredytu – 3,00 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania (na przykładzie oferty Banku dla rachunku bieżącego na działalność rolniczą) oraz przy założeniu jednorazowej spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania.

 * Oprocentowanie kredytu jest zmienne i  wynosić  stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona  o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

 

Do pobrania.

Otwórz plik Wyciąg z linii KO z Zasad udzielania kredytów preferencyjnych Prezesa ARiMR.pdf [206 kB] - Otwórz plik

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się