Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kredyt Dobra inwestycja

Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą przeznaczony jest na finansowanie (w tym na refinansowanie nakładów) projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.

Informacje podstawowe:

  • długi okres kredytowania;
  • nawet 24 miesiące karencji w spłacie;
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej;
  • wysokość kredytu ustalamy indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji;
  • przedmiotem kredytowania może być objeta wartość brutto inwestycji;
  • udział srodków własnych Kredytobiorcy ustalany jest na podstawie rodzaju zastosowanego zabezpieczenia oraz przedmiotu finansowania.

Oprocentowanie:

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i stałej marży Banku - śr. WIBOR 3M1) + marża 3,0 p.p.

1) Stawka obliczana jako średni WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 5,66%* dla kredytu 100 000 zł na 10 lat zmiennej stopy procentowej śr. WIBOR 3M1)+ marża 3,0 p.p. tj. 4,72% w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 2,0% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu spłaty kredytu w 17 równych ratach.

* wg stanu na dzień 01.01.2016 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się