Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Zgłaszanie reklamacji

REKLAMACJE

 

Definicje

Bank – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej;

reklamacja – każde wystąpienie Klienta kierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez BankKK;

Klient - Klient indywidualny i instytucjonalny;

Klient indywidualny – klient objęty zapisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym tj. osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym wspólnicy spółek cywilnych, rolnik, , która podpisała z Bankiem Umowę o świadczenie przez Bank usług, ale także taka, która korzysta z usług świadczonych przez Bank, a nie ma statusu strony umowy m.in. Użytkownik bankowości internetowej, Użytkownik karty, pełnomocnik;

Klient instytucjonalny - każdy inny podmiot, niż opisany w definicji Klienta indywidualnego;

placówka Banku - Oddział, Filia, POB Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

 

Formy złożenia reklamacji

 

1.      Klient może składać reklamacje:

1)    pisemnie:

a)     za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub posłańca na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska;

b)    za pomocą faksu na numer fax.: +48 46 813 14 31;

c)    osobiście poprzez złożenie pismaw Centrali lub każdej placówce Banku;

2)   ustnie do protokołu podczas wizyty Klienta w każdej placówce Banku.

2.      Reklamacje mogą być składane przez pełnomocnika Klienta Banku. Do reklamacji składanej przez pełnomocnika Klienta powinno być dołączone pełnomocnictwo w wymaganej przez Bank formie, (w sytuacji gdy pełnomocnictwo nie zostało ustanowione w Banku lub swoim zakresem nie obejmuje czynności związanych ze złożeniem reklamacji).

 

Składanie reklamacji

 

1.      Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)   imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta;

2)   adres korespondencyjny;

3)   dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;

4)   oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)   własnoręczny podpis Klienta;

6)   w przypadku reklamacji transakcji płatniczej dokonanej kartą płatniczą/lokalną oprócz danych wskazanych w pkt.1)-5) dodatkowo należy podać:

a)       numer karty, 

b)       imię i nazwisko Użytkownika karty,

c)       kwotę, walutę i datę transakcji płatniczej oraz

d)      miejsce i sposób dokonania reklamowanej transakcji płatniczej.

Do reklamacji mogą być załączone inne załączniki potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

2.       Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji Klienta, formularz reklamacji może zawierać PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      Reklamacje dotyczące karty płatniczej Bank przyjmuje na formularzu obowiązującym w Banku. Formularz do reklamacji dotyczącej karty płatniczej dostępny na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl i w placówkach Banku

4.       W trakcie postępowania reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku gdy z treści reklamacji nie można ustalić jej przedmiotu, Bank pisemnie zwraca się do Klienta o przedstawienie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Klient ww. informacje może złożyć w formie w jakiej złożył reklamację, lub w innych formach wskazanych w części „Formy złożenia reklamacji”.

5.      Klient powinien złożyć reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji

 

1.       Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta do Banku.

2.       Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Bank.

3.       W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec wydłużeniu maksymalnie:

1)      do 60 dni, w przypadku klientów indywidualnych,

2)      do 90 dni w przypadku klientów instytucjonalnych.

4.      Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów od podmiotu trzeciego niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5.       W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 2, Bank w terminie 21 dni od dnia wpływu reklamacji informuje o tym Klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:

1)   przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)   okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;

3)    przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 3.

6.       Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2-3 i 5 wystarczy wysłanie przez Bank pisma do Klienta przed jego upływem.

7.      W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 2, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 3, reklamację złożoną przez Klienta indywidualnego uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta indywidualnego.

8.      Przepisu ust. 7 nie stosuje się do reklamacji składanych przez Klientów instytucjonalnych.

 

 Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

 

1.        Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na:

1)        adres wskazany w reklamacji;

2)   ostatni adres korespondencyjny jaki Klient podał w Banku przy zawarciu Umowy, a w przypadku jego braku lub w przypadku klientów, z którymi Bank nie zawarł Umowy odpowiedź na reklamację pozostawiona zostanie do odbioru w Centrali lub w placówce Banku, w której reklamacja została złożona – w przypadku gdy Klient nie poda adresu w reklamacji.

2.       Odpowiedź na reklamację złożona przez Klienta będącego Użytkownikiem karty płatniczej, może być wysłana równocześnie do Posiadacza rachunku, o ile Posiadacz rachunku złożył taką dyspozycję.

3.      W przypadku reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta termin na realizację przez Bank roszczenia Klienta wynosi maksymalnie 30 dni licząc od dnia sporządzenia przez Bank odpowiedzi na reklamację.

 

Informacje dodatkowe

 

1.      W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:

1)   skierowania odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację bezpośrednio do Zarządu Banku w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi w sposób przewidziany dla składania reklamacji - do zachowania terminu liczy się data nadania pisma przez Klienta;

2)    skorzystania z:

a)    Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;

b)   wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego ze wskazaniem Banku jako pozwanego;

c)    złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu.

2.      Postanowienia ust. 1 pkt. 2) lit. c) nie stosuje się do klienta instytucjonalnego.

3.      Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 

Właściwymi dla Banku podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów Klientów indywidualnych są:

1)      Rzecznik Finansowy - adres strony internetowej: www.rf.gov.pl

2)      Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny  [1]

3)      Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Bankowy Arbitraż Konsumencki, adres strony internetowej www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc  [2]

 

 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej[1]  Dotyczy roszczeń, których wartość co do zasady jest wyższa niż 500 zł

[2]  Dotyczy konsumentów oraz roszczeń, których wartość nie przekracza 8000 zł

 

Otwórz plik Formularz reklamacji dot. kart płatniczych - Otwórz plik

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się