Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Zgłaszanie reklamacji

 

REKLAMACJE

Definicja

reklamacjakażde wystąpienie Klienta kierowane do Banku, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;

Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, która podpisała z Bankiem Umowę o świadczenie przez Bank usług, ale także taka, która korzysta z usług świadczonych przez Bank, a nie ma statusu strony umowy  tj. Użytkownik bankowości internetowej, Użytkownik karty, pełnomocnik; 

Formy złożenia reklamacji

1.      Klient może składać reklamacje:

1)   pisemnie:

a)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub posłańca na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska;

b)   za pomocą faksu na numer fax.: +48 46 813 14 31;

c)    osobiście w Centrali lub każdej placówce Banku zajmującej się obsługą Klienta (Oddziały, Filie i POB-y Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej);

2)   ustnie do protokołu podczas wizyty Klienta w każdej placówce Banku zajmującej się obsługą Klienta (Oddziały, Filie i POB-y Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej).

2.      Do reklamacji składanej przez pełnomocnika Klienta powinno być dołączone pełnomocnictwo, jeśli nie zostało wcześniej przedłożone w Banku.

Składanie reklamacji

1.      Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)   imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta;

2)   adres korespondencyjny;

3)   dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;

4)   oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)   własnoręczny podpis Klienta.

6)   w przypadku reklamacji transakcji płatniczej dokonanej kartą płatniczą, lokalną  oprócz danych wskazanych w pkt.1)-5)  dodatkowo  należy podać:

a)      numer karty, 

b)      imię i nazwisko Użytkownika karty,

c)      kwotę, walutę i datę transakcji płatniczej  oraz

d)     miejsce i sposób  dokonania reklamowanej  transakcji płatniczej.

Do reklamacji mogą być załączone inne załączniki potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

2.      Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji Klienta, formularz reklamacji może zawierać PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      W trakcie postępowania w przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Bank może pisemnie zwrócić się do Klienta  o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień/ lub dokumentów. Klient ww. informacje może złożyć  w formie w jakiej złożył reklamację, lub w innej formie  przewidzianej przez Bank do składania  reklamacji.

4.      Klient powinien złożyć reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, jednak w przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych nie później niż w terminie:

a)      1 miesiąca – w przypadku klientów instytucjonalnych,

b)      13 miesięcy  -  w przypadku  klientów instytucjonalnych,

od daty obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Po tym terminie roszczenia Klienta wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

Terminy rozpatrywania reklamacji

1.      Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta do Banku.

2.      Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Bank.

3.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec wydłużeniu maksymalnie:

1)   do 60 dni, w przypadku  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników,

2)  do 90 dni w  przypadku pozostałych klientów instytucjonalnych nie wymienionych                       w pkt 1).

4.      Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów od podmiotu trzeciego niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5.      W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 2, Bank w terminie 21 dni od dnia wpływu reklamacji informuje o tym Klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:

1)  przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)  okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;

3)  przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 3.

6.      Do zachowania terminu, o którym mowa w  ust. 2-3 i 5 wystarczy wysłanie pisma do Klienta przed jego upływem.

7.      W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 2, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu określonego w ust. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

8.      Przepisu ust. 7  nie stosuje się do reklamacji składanych przez Klientów instytucjonalnych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

1.      Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. W przypadku nie podania przez Klienta adresu korespondencyjnego odpowiedź na reklamację pozostanie do odbioru w Centrali Banku.

2.      Odpowiedź na reklamację złożoną przez Klienta będącego Użytkownikiem karty płatniczej, może być wysłana równocześnie do Posiadacza rachunku, o ile Posiadacz rachunku złożył taką dyspozycję.

3.      W przypadku reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta termin na realizację roszczenia  Klienta wynosi maksymalnie   30 dni licząc  od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

Informacje dodatkowe

1.      Klient ma możliwość złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego  w odpowiedzi na reklamację poprzez:

1)   skierowanie odwołania bezpośrednio do Zarządu Banku  w terminie 30 dni  od daty otrzymania odpowiedzi w sposób przewidziany dla składania reklamacji - do  zachowania terminu liczy się data  nadania  pisma  przez Klienta;

2)   skorzystanie z:

a)    Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;

b)   wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego ze wskazaniem Banku jako pozwanego lub

c)    złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu.

2.      Postanowienia ust. 1 pkt 2) lit c) nie stosuje się do reklamacji składanych przez Klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

3.      Klient będący konsumentem  ma prawo w celu rozstrzygnięcia roszczeń pieniężnych do wysokości 8 000 złotych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Bank skierować sprawę do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich zastosowanie będzie miał Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępny na stronie www.zbp.pl.

4.      Organami właściwymi w sprawach ochrony konsumentów są Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.      Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Bank, jeśli działanie Banku narusza przepisy prawa.

  

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się

 

Newsletter

Aby zapisać się na listę wysyłkową BSBR podaj swoje imię oraz adres e-mail:

Formularz newslettera