Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

W rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności rolniczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być rolnik prowadzący produkcje rolną, będący właścicielem/ współwłaścicielem użytkownikiem nieruchomości rolnej.

Okres kredytowania:

  • Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany na okres do 5 lat.

Maksymalna kwota kredytu:

  • do wysokości 80% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej, stanowiącej własność/współwłasność kredytobiorcy lub jego użytkowanie wieczyste, wycenianych przez Bank wg średnich cen ziemi ogłaszanych przez GUS dla poszczególnych województw( z pozycji „grunty ogółem”).

    lub

  • do wysokości 80% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej łącznie z budynkami ( bez nasadzeń), stanowiących własność/współwłasność kredytobiorcy lub jego użytkowanie wieczyste, wycenianych przez rzeczoznawcę.

Korzyści:

  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar jego rachunku bieżącego.
  • Dokonywanie spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący dają możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
  • Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.
  • Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba.
  • Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 9,12%* dla kredytu 50 000 zł na 24 miesiące, zmiennej stopy procentowej 8,50%* w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 1,5% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystywania i spłacie kredytu na koniec okresu kredytowania.
* oprocentowanie wg stanu na dzień 01.04.2015 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się