Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kariera

 

 

Sprawność funkcjonowania BS w Białej Rawskiej zależy przede wszystkim od posiadania wymaganej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Obecnie zatrudniamy ponad 200 pracowników. Pracownicy BS w Białej Rawskiej posiadają pełne kwalifikacje do pracy i są zatrudniani zgodnie z potrzebami wynikającymi z intensywnego rozwoju Banku. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach mających na celu nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zajmowanego stanowiska.

Ze względu na dynamiczny rozwój Banku stale poszukujemy nowych pracowników. Tworzenie nowych placówek oraz poszerzanie asortymentu oferowanych usług powodują potrzebę zwiększania i udoskonalania zespołu pracowników.

Od kandydatów do pracy oczekujemy wysokich kwalifikacji, chęci zdobywania wiedzy, rzetelności, zaangażowania w powierzone zadania oraz wysokiego poziomu odpowiedzialności.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV, na adres:

- e-mail-mail rekrutacja@bsbr.pl

lub

- Centrali Banku z dopiskiem „Praca” na kopercie
Adres Banku:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
ul. Jana Pawła II 38
96-230 Biała Rawska
"Praca"

Bank zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Przesłane CV zgodnie z art. 22(1) K. p. powinno zawierać następujące informacje:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku podania dodatkowych danych innych niż wymienione od pkt 1-6 takich jak:

- nr telefonu,

- adres e-mail,

- znajomość języków,

- uprawnienia,

to na ich przetwarzanie należy wyrazić zgodę, poprzez zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV również na potrzeby przyszłych rekrutacji, które będą miały miejsce w okresie 2 lat zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Ponadto w przesłanym CV nie zależy zamieszczać wizerunku (zdjęcia).

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej informuje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II, 38 96-230 Biała Rawska (dalej jako: „Bank”);

 

2.     we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@bsbr.pl;

 

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego na pracownika Banku przetwarzanie Pani/Pana danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy. Pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dodatkowo w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO dane zawarte w Pani/Pana aplikacji będą również przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat;

 

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Bank w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);

 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji; 

 

6.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

7.     posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 

8.     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

9.     podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem i realizacją procesu rekrutacji oraz na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji, jeśli udzieliła Pani/Pan na to dodatkowej zgody.

 

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się