Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Zostań Udziałowcem

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i zostań jego członkiem.
Dlaczego warto zostać  udziałowcem w Banku Spółdzielczym ?


Otwórz plik statut_banku.pdf [202.57 kB] - Otwórz plik

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego...

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także :

1. w przypadku osób fizycznych : imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL,

2. w przypadku osób prawnych nazwę, siedzibę, numer KRS i numer REGON

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia ) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta ). Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 80,00 zł.( słownie złotych: osiemdziesiąt ) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej cztery /4/ udziały obowiązkowe wynoszące 1.200,00 zł ( słownie złotych: tysiąc dwieście).

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie dwóch lat  od dnia wyłożenia uchwały Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli do wglądu przez członków w siedzibie Centrali i Oddziałów Banku Spółdzielczego w miejscu przeznaczonym do oglaszania komunikatów przez okres 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli .

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.


Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.


Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się