Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, wyodrębniony rachunek bankowy bądź inny rachunek lub zapis w rejestrze prowadzony przez instytucję finansową inną niż Bank, w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1776).

Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia dodatkowych oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

POL -IKE to wyodrębniony rachunek oszczędnościowy prowadzony przez Bank wyłącznie jako rachunek indywidualny.

Korzyści:

·       zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,

·       wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej - dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,

·       elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,

·       zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

 

Dla kogo:
Oszczędzającym na POL-IKE może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
POL-IKE może być otwarte dla osoby małoletniej, jeżeli:

1)   jest ona uprawniona do środków na IKE osoby zmarłej i zamierza dokonać na POL-IKE wypłaty transferowej lub

2)   ukończyła 16 lat i osiąga dochód z tytułu umowy o pracę.

W przypadku osób małoletnich do zawarcia Umowy wymagana jest zgoda Przedstawiciela ustawowego.

 

Warunki otwarcia POL-IKE:
Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie POL-IKE:

1)   oświadczenia, że:

a)   nie jest posiadaczem innego IKE,

b)   w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE albo

2)   oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

 

 

Wpłaty na POL-IKE:
Suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim”.

Roczny limit wpłat na IKE wynosi:

 

Rok

Wysokość wpłat

Podstawa prawna

2018

13 329,00 zł

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018.

Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 6 listopada 2017 r. poz. 994.

 

Wypłaty z POL-IKE:


Wypłata może nastąpić, jeżeli oszczędzający:

1)   dokonywał wpłat na IKE, przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz,

2)   ukończył 60 lat lub ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne.


Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym przed 01 stycznia 1949 r.:

1)   oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:

a)     dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)     dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2)   oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:

a)     dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)     dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.


Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.

Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 996). Więcej informacji w linku

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się