Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Obsługa dewizowa

PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH ZA GRANICĘ MOGĄ DOKONYWAĆ:

1. Klienci posiadający rachunek walutowy lub złotowy w formie:

  • Przelewu SEPA:

    Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandia, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

    1. waluta transakcji EUR;

    2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;

    3. występuje opcja kosztowa „SHA”;

    4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

    bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl)

  • Polecenia wypłaty:

    Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

    1) w każdej walucie

    2) na obszar całego świata

    3) opcja kosztowa „SHA”,” OUR” lub „BEN”

    4) w dowolnej kwocie

    Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości 20.000,00 PLN, przeliczanej po średnim kursie NBP dla negocjowanej waluty.

2. Klienci nie posiadający rachunku w naszym banku mogą zrealizować poprzez wpłatę gotówkową przekaz zagraniczny do wysokości 15.000,00EUR lub równowartości w innej walucie w formie:

  • Przelewu SEPA:

    Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

    1. waluta transakcji EUR;

    2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;

    3. występuje opcja kosztowa „SHA”;

    4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

    bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl)

  • Polecenia wypłaty:

    Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

    1) w każdej walucie

    2)na obszar całego świata

    3) opcja kosztowa „SHA”,” OUR” lub „BEN”

    Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości 20.000,00 PLN, przeliczanej po średnim kursie NBP dla negocjowanej waluty.

  • Wpłaty gotówkowej poprzez system Western Union -na teren całego świata i Polski w PLN oraz dolarze amerykańskim USD.

OTRZYMYWAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE ZZA GRANICY MOGĄ:

1.Klienci posiadający rachunek walutowy lub złotowy poprzez:

  • Przelew SEPA:

    Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

    1. waluta transakcji EUR;

    2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;

    3. występuje opcja kosztowa „SHA”;

    4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

    Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA .

  • Polecenia wypłaty:

    Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

    1. w każdej walucie

    2. z obszaru całego świata

    3. z opcją kosztową „SHA”,” OUR” lub „BEN”

    4. w dowolnej kwocie

    Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości 20.000,00 PLN, przeliczanej po średnim kursie NBP dla negocjowanej waluty.

2.Klienci nie posiadający rachunku w naszym banku poprzez:

  • system Western Union w walucie PLN, USD i EUR

Aby otrzymać środki zza granicy na konto w naszym banku należy podać:

- nazwę rachunku

- numer rachunku w formacie IBAN PLxx92910001xxxxxxxxxxxxxxxx ( 28 znaków w jednym ciągu)

- nazwę banku w którym jest konto - BS BIAŁA RAWSKA

- SWIFT banku rozliczającego - BPS S.A - POLUPLPR .

Opcja kosztowa :

„SHA” - koszty płaci każda ze stron transakcji

„OUR” - koszty płaci zleceniodawca - beneficjent otrzymuje całą kwotę przekazu

„BEN” - koszty płaci odbiorca środków - zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów .


Wysokość prowizji i opłat znajduje się w dziale „Opłaty i oprocentowanie” – Taryfa opłat i prowizji - Dział VIII. Przekaz w obrocie dewizowym.

Otwórz plikTaryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej od 17.05.2017 r. - [ Otwórz plik ]

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się